Tsukkomi Karuta

CHOCOLATE Inc.

2018

Tsukkomi Karuta

A Karuta card game where a player uses some common phrases from Manzai (Japanese commedy) to get a card.

CREDIT

Planner : 5goats(Yusuke Ujita / Kazuaki Kuribayashi + Shota Kojima / Gen Nakamori)

OTHER CONTENTS